Genaration of Hoskere Family 5th and 6th


H.S.Sudarshan Murthy-shantha:
Guru prasad.H.S-Vasantha lakshmi,Bruhathi.
Bharath Kumar.H.S

H.S.Gopala  Krishna-Vimala:


H.S.Narayana Murthy-Venkata Lakshmi:


H.S.Rama Murthy-Nagamani.S:
H.R.Anup , H.R.Akshay

H.S.Anand Murthy-Bhagya Lakshmi:
H.A.Arpitha , H.A.Ashritha