Genaration of Hoskere Family


Gopal krishnaiah.H.Hebbar

   
Venkatagiri Hebbar

Gopal krishnaiah-Girijamba(Radha),Janaki:        
                  
Shiva Rao.H.G-Gowramma
                              

Ramaswamy.H.G-Padma,Saraswathi,Shantha  

srikantarao.H.G-Prema                                               

Sheshadri.H.G-Rangamma                                

Vijayananda Rao.H.G-Shantha